O nás

Naše ciele

  1. 3R má za cieľ vnášať a rozvíjať etický rozmer do oblasti podnikania, marketingu a reklamy, ktoré chápeme prioritne ako služby, ktoré majú pomôcť ich prijímateľom pri ich informovanosti, rozhodovaní a výbere tých najvhodnejších ideí, projektov, služieb a produktov. Zároveň prihliadame aj na ekonomický aspekt podnikania, marketingu a reklamy, ktoré slúžia používateľom na propagáciu ich ideí, projektov, služieb a produktov za účelom dosahovania vopred vytýčených cieľov.

  2. 3R podporuje svojimi aktivitami aj implementáciu zodpovedného podnikania, ktoré kladie dôraz na rešpektovanie potrieb všetkých partnerov fyzických a právnických osôb pri dosahovaní zisku, s ktorými pri svojom podnikaní prichádzajú do kontaktu. Týmito partnermi sú (nielen) zamestnanci, zákazníci, konkurencia, dodávatelia, lokálna komunita i životné prostredie./

  3. 3R podporuje svojimi aktivitami aj implementáciu a rozvoj komunitného podnikania a trvaloudržateľnej ekonomiky, ktorých zmyslom, je aktívne zapájanie členov komunít a tým prispievať k sebestačnému uspokojovaniu sociálnych a ekonomických potrieb členov komunít so súčasným rozvojom komunity a ochranou životného  prostredia  tak, aby  nebolo  ohrozené  uspokojovanie  potrieb  budúcich generácií.

  4. 3R prispieva svojou činnosťou k zvyšovaniu kvality internetového obsahu, k jeho bezpečnejšiemu i efektívnejšiemu využívaniu a k všeobecnej informovanosti fyzických a právnickým osôb vo vzťahu k nemu.

  5. 3R sa snaží svojou činnosťou odstraňovať všetky formy sociálno-patologických javov vznikajúce z nedostatočného ekonomického a podnikateľského povedomia a aktívne riešiť nepriaznivú sociálnu situáciu komunít, rodín i jednotlivcov.

  6. 3R má za cieľ prinášať alternatívne riešenia problémov spoločnosti za účelom jej rozvoja na makroúrovni, mezoúrovni i mikroúrovni.